Akanlar Gıda KVKK Genel Aydınlatma Metni
 
 
Akanlar Çikolata Ä°çecek Gıda San.ve Nak.Tic.Limited Åžirketi (ŞİRKET) olarak, baÅŸta özel hayatın gizliliÄŸi olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüÄŸe giren "6698 sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) uyarınca kiÅŸisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
 
KiÅŸisel verileriniz aÅŸağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koÅŸullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya iÅŸlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar iÅŸlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler ÅŸirketimizce alınmaktadır.
 
              1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
 
 
Genel Müdürlük ve fabrika lokasyonlarımız ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, iÅŸ ortaklarımız, tarafından ÅŸirketimiz adına alınan kiÅŸisel verileriniz için “veri sorumlusu” Akanlar Çikolata Ä°çecek Gıda San.ve Nak.Tic.Limited Åžirketi’dir.
 
 
              2.KiÅŸisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
 
 
KiÅŸisel verileriniz, Åžirketimizin Genel Müdürlük(Gaziantep), Åžirket internet sitesi, Resmi sosyal medya hesapları, ÅŸirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliÄŸindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaÅŸmalı kuruluÅŸlar, iÅŸ ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar
vasıtasıyla ve benzeri diÄŸer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
 
              3.KiÅŸisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve Ä°ÅŸleme Amaçları:
 
 
Åžirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kiÅŸisel verileriniz; Ä°ÅŸ BaÅŸvuru Formu, Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi, Tedarikçi SözleÅŸmesi, Satınalma SipariÅŸ Formu, SipariÅŸ Teklif formu , Ä°ÅŸ baÅŸvurusu sırasında Åžirketimize teslim edilen evrak, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletiÅŸim kanalları aracılığı, satış iÅŸlemlerinin yürütülmesi, sipariÅŸ giriÅŸi ,nakliye iÅŸlemleri, satış destek iÅŸlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü), muhasebe iÅŸlemleri, satın alma iÅŸlemleri, kargo gönderileri ve eÄŸitim, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır. Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları çerçevesinde Åžirketimiz tarafından iÅŸlenmektedir.
 
 
Bu kapsamda MüÅŸteri kiÅŸisel verileri; müÅŸterilere yönelik kampanyaların oluÅŸturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, MüÅŸteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve ÅŸirkete ait internet sitesi ile mobil uygulamanın iÅŸleyiÅŸinin geliÅŸtirilmesi ve MüÅŸteri ihtiyaçlarına göre kiÅŸiselleÅŸtirilmesi, doÄŸrudan ve doÄŸrudan olmayan pazarlama, kiÅŸiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kiÅŸiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve ÅŸirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araÅŸtırmaları, müÅŸteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müÅŸteri iliÅŸkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere
dahil olmak üzere ÅŸirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduÄŸumuz ürün ve/veya hizmetlere baÄŸlılık oluÅŸturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında MüÅŸteri’nin vereceÄŸi onayı doÄŸrultusunda iÅŸlenebilecek ve iÅŸbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
 
                    4. KiÅŸisel Verilerin hangi amaçla iÅŸleneceÄŸi
 
 
• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 
 
• Åžirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüÄŸü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 
• 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletiÅŸim bilgileri yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,
 
• Bilgi güvenliÄŸi süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 
• Çalışanlara yönelik kurumsal iletiÅŸim ve/veya çalışanların katılım saÄŸladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluÅŸları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 
• Çalışanların bilgiye eriÅŸim yetkilerinin planlanması ve icrası
 
• Finans ve/veya muhasebe iÅŸlerinin takibi
 
• Ä°nsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 
• Ä°ÅŸ faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleÅŸtirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 
• Ä°ÅŸ ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye eriÅŸim yetkilerinin planlanması ve icrası
 
• Kurumsal iletiÅŸim ve yönetim faaliyetleri ile Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 
• MüÅŸteri iliÅŸkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 
• MüÅŸteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 
• MüÅŸteri talep ve/veya ÅŸikayetlerinin takibi
 
• Åžirket çalışanları için iÅŸe alım, iÅŸ akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 
• Åžirket içi ve dışı eÄŸitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 
• Åžirket faaliyetlerinin ÅŸirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 
• Åžirketin sunduÄŸu ürün ve/veya hizmetlere baÄŸlılık oluÅŸturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 
• SözleÅŸme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 
• Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama ve Satış süreçlerinin planlanması ve icrası
 
• Verilerin doÄŸru ve güncel olmasının saÄŸlanması
 
• Yetkili kuruluÅŸlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 
• Ziyaretçi kayıtlarının oluÅŸturulması ve takibi amacıyla kiÅŸisel verileriniz iÅŸlenmektedir.
 
                    5. Açık Rıza Gerektirmeyen Hükümler
 
 
KVKK gereÄŸince Kanunda sayılan aÅŸağıdaki ÅŸartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesi mümkündür;
 
 
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 
 
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kiÅŸinin kendisinin ya da bir baÅŸkasının hayatı veya beden bütünlüÄŸünün korunması için zorunlu olması
 
 
c)Bir sözleÅŸmenin kurulması veya ifasıyla doÄŸrudan doÄŸruya ilgili olması kaydıyla, sözleÅŸmenin taraflarına ait kiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesinin gerekli olması
 
 
d)Veri sorumlusu sıfatıyla Åžirketimizin hukuki yükümlülüÄŸünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 
 
e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 
 
f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri iÅŸlemenin zorunlu olması
 
 
g)Ä°lgili kiÅŸinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Åžirketimizin meÅŸru menfaatleri için veri iÅŸlenmesinin zorunlu olması.
 
                     6. KiÅŸisel Verilerin AktarılabileceÄŸi KiÅŸi/KuruluÅŸlar:
 
 
• ŞİRKET’in iÅŸ ortaklarına, hissedarlarına, iÅŸtiraklerine,
 
 
• Akanlar Ä°thalat Ä°hracat San.Tic.Limited Åžirketine,
 
 
• Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Ä°ÅŸ Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diÄŸer mevzuat hükümlerinin izin verdiÄŸi kiÅŸi veya kuruluÅŸlara,
 
 
• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluÅŸları, idari merciler ve yasal mercilere,
 
 
• Ürün/hizmet karşılaÅŸtırma, analiz, deÄŸerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleÅŸtirilmesinde hizmet aldığımız, iÅŸbirliÄŸi yaptığımız gerçek veya tüzel kiÅŸilere, müÅŸterilerimize gönderdiÄŸimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaÅŸmalı olduÄŸumuz kurumlara, verilen sipariÅŸlerin size teslimini gerçekleÅŸtiren lojistik ÅŸirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
                   7.KiÅŸisel Veri Sahibinin Hakları:
 
 
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kiÅŸisel verilerinizle ilgili olarak aÅŸağıdaki haklara sahipsiniz;
 
• KiÅŸisel veri iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öÄŸrenme,
 
• KiÅŸisel veriler iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep etme,
 
• KiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öÄŸrenme,
 
• Yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri bilme,
 
• KiÅŸisel verilerin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan iÅŸlemlerin, kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
 
• KVKK’da öngörülen ÅŸartlar çerçevesinde kiÅŸisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan iÅŸlemlerin, kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
 
• Ä°ÅŸlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiÅŸinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
• KiÅŸisel verilerin kanuna aykırı olarak iÅŸlenmesi sebebiyle zarara uÄŸranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 
 
 
Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.